Actions.cz

Čtvrtek 23. Května 2024
 

Občanské sdružení Actions.cz


STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍČl. 1

Úvodní ustanovení


Název občanského sdružení: Actions.cz
(dále jen sdružení)
Sídlo: Pod Saharou 722, Libčice nad Vltavou 252 66


Čl. 2

Právní postavení sdružení


 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společných zájmů.
 2. Sdružení je právnickou osobou. Jeho jménem jedná pověřený člen sdružení.
 3. Právní poměry se řídí zákonem o sdružování občanů.

Čl. 3

Cíl činnosti sdružení


Cílem sdružení je:
 1. Udržování provozu webových stránek sdružení na adrese http://actions.cz/
 2. Pořádání akcí v oblasti kultury a sportu určených především pro současné i bývalé studenty Dvořákova gymnázia v Kralupech nad Vltavou a tím zabezpečení smysluplného využití volného času s cílem působit proti kriminalitě a drogovým snahám nastupující generace.
 3. Pořádání a organizace aktivit kulturně společenských (společenské plesy, koncerty, organizovaná setkání, soutěže) a s tím souvisejících zabezpečení materiálních podmínek pro realizaci těchto akcí.
 4. Spolupráce se sdruženími s podobným zaměřením.
 5. Provozování hospodářské činnosti sloužící k zabezpečení aktivit sdružení.

Čl. 4

Členství


 1. Členem sdružení mohou být osoby mladší 18-ti let, se souhlasem právoplatných zástupců, osoby starší 18-ti let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
 2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor sdružení.
 3. Členství vzniká dnem přijetí člena.
 4. Dokladem členství je potvrzení o členství, vydané výborem.
 5. Zánik členství:
  1. vystoupením člena písemným oznámením
  2. úmrtím člena
  3. u právnické osoby jejím zrušením
  4. hrubým porušením stanov sdružení
  5. zrušením členství na základě rozhodnutí výboru
  6. zánikem sdružení

Čl. 5

Práva a povinnosti členů


 1. Člen má právo zejména
  1. podílet se na činnosti sdružení
  2. volit do orgánů sdružení
  3. být zvolen do orgánů sdružení
  4. obracet se na orgány sdružení s podněty a žádat vysvětlení
  5. kdykoliv ze sdružení vystoupit
 2. Člen má povinnost zejména
  1. dodržovat stanovy sdružení
  2. aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
  3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení
  4. platit příspěvky, o jejichž výši rozhoduje výbor sdružení

Čl. 6

Orgány sdružení


 1. valná hromada
 2. výbor

Čl. 7

Valná hromada


 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
 2. Valná hromada volí ze svých členů výbor a vedoucího sdružení.
 3. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
 4. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nebo když o to požádají nejméně dvě třetiny členů sdružení.
 5. Valná hromada schvaluje výboru:
  1. změny stanov
  2. zrušení členství
  3. zprávu o hospodaření sdružení
 6. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Hlasovací právo členů je rovné. O změně stanov rozhoduje valná hromada čtyř pětinovou většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většina všech přítomných členů.

Čl. 8

Výbor


 1. Výbor je statutárním orgánem sdružení, který je za svou činnost odpovědný valné hromadě.
 2. Výbor řídí činnost sdružení.
 3. Výbor je svoláván vedoucím sdružení.
 4. Vedoucí sdružení zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem. Má podpisové právo.
 5. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 6. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných členů.
 7. Výbor tvoří sudý počet členů volených valnou hromadou a vedoucí sdružení.
  1. Vedoucí sdružení je člen sdružení, který je valnou hromadou zvolený do funkce na 5 let a je oprávněn jednat jménem sdružení ve všech věcech, o kterých pak předkládá výboru výsledky z jednání.
  2. Ostatní členové výboru jsou voleni valnou hromadou do funkce na 3 roky

Čl. 9

Zásady hospodaření


 1. Zásady hospodaření probíhají v souladu s právními předpisy o hospodaření občanských sdružení.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:
  1. dary a příspěvky fyzických a právnických osob
  2. příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení
  3. členské příspěvky
 3. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření.

Čl. 10

Zánik sdružení


Sdružení zaniká:
 1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí výboru.
 2. rozhodnutím Ministerstva vnitra.

Čl. 11

Závěrečná ustanovení


 1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení, kteří souhlasí s cíli sdružení a podporují je.
 2. Sdružení může na základě rozhodnutí výboru vydat organizační a jednací řád a příspěvkový řád sdružení.
 3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra České republiky.